Veršez Bible o Božím uzdravení

Ježíš je ta odpověď

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. Neboť jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo.

Přísloví‬ ‭4:20-22‬ ‭CSP


Verše uzdravení

Skutky‬ ‭10:38 Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

Matouš 4:23 Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.

1. Petr 2:24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.

Exodus‬ ‭15:26‬ Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji

‭‭Žalmy‬ ‭107:19-20‬ Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je z jámy.

Přísloví‬ ‭17:22‬ Radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti.

Exodus‬ ‭23:25 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlébu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc.

Žalmy‬ ‭146:8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.

Jakub‬ ‭5:14-15‬ Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

Skutky‬ ‭4:29-30 A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.